Partnerzy

NEET 4 Needs - program YSS dla lepszej przyszłości

Program Young Service Steward (YSS; nr projektu 2020-1-0144) jest projektem realizowanym przez międzynarodowe konsorcjum z udziałem organizacji z Węgier – Polski – Rumunii – Hiszpanii przy wsparciu merytorycznym Norwegii.

Realizowane przez

ACEFIR

Catalan Association for Education, Training &Research

ACEFIR, Catalan Association for Education, Training and Research, is a social initiative organization where joint a team of professionals from various disciplines with a common interest in working for education, training and research in the field of young people, adults and the elderly.

ACEFIR is part of the Catalan Organizations with International dimension of the Government,  Secretariy of Foreign Affairs and the European Union.

ACEFIR is member of:

  • The European Association for Adult Education (EAEA)
  • The European Basic Skills Network (EBSN)

Objectives:

  • To develop activities aimed at young people, adults and the elderly in the fields of education, training and research.
  • To raise awareness among institutions, the media and society about the importance of lifelong learning and training.
  • To encourage international cooperation between countries and cultures.
  • To provide support and advice to other organizations working in the same fields.
  • To collaborate with other institutions in the development of activities for the International and European Years promoted by the United Nations and by the European Commission.

Role in the YSS Project

Acefir will establish a local community for the Young Service Steward Program, with three partner organizations active in the project, and will encourage the collaboration of other entities working to strengthen the motivation, empowerment and employment or self-employment of young people aged 25 to 29.

We will do this by training, evaluation, support and teamwork, and through enhancing participation in local communities, covering the needs and enhancing sustainability.

Young Service Steward Program implementation

ACEFIR will take responsibility for the implementation of Young Service Steward Program in three location in Spain.

Girona

Nazwa:

Fundació Drissa

Informacje:

Núria Martínez i Xavier Benzal

 

Catalonia

Nazwa:

Fundació Gentis

Informacje:

Marta Cid I Judit Rufi

 

Figueres

Nazwa:

Ksameu

 

ARID

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju regionów

Stowarzyszenie ARID zostało założone w sierpniu 2009 roku w Krakowie. Od momentu powstania celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju regionów, w tym w szczególności kształtowanie otwartych postaw wobec wiedzy i innowacji oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych. Stowarzyszenie ma również na celu ułatwienie przepływu informacji o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki mających zastosowanie dla osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. Działamy w obszarze edukacji, rozwoju umiejętności ludzi, skupiając się głównie na osobach wykluczonych. Angażujemy się w projekty związane z rolnictwem, ekologią i więziennictwem. Współpracujemy z wieloma krajami i organizacjami europejskimi.     

Obecnie Stowarzyszenie realizuje kilkanaście projektów międzynarodowych w ramach projektów ERASMUS +.

Rola w projekcie “YSS”

Naszą rolą w projekcie jest dotarcie do grupy docelowej tj. 260 uczestników. Naszym następnym celem jest przeszkolenie tych osób w ramach kursu opracowanego przez wszystkich partnerów tego projektu. Stowarzyszenie ARID ma za zadanie nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami w okolicy zamieszkania uczestników kursu aby ułatwić im znalezienie odpowiedniej pracy po zakończeniu kursu.

Naszą rolą w projekcie jest dotarcie do grupy docelowej tj. 260 uczestników. Naszym następnym celem jest przeszkolenie tych osób w ramach kursu opracowanego przez wszystkich partnerów tego projektu. Stowarzyszenie ARID ma za zadanie nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami w okolicy zamieszkania uczestników kursu aby ułatwić im znalezienie odpowiedniej pracy po zakończeniu kursu.

Wdrożenie Projektu “YSS”

ARID przejmie odpowiedzialność za wdrożenie programu Young Service Steward w trzech lokalizacjach w Polsce.

Zielonki

Nazwa:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

Informacje:

00 48 12 627 33 00

 

Radwanowice

Nazwa:

Fundacja im. Brata Alberta

Informacje:

00 48 12 283 90 80

 

Myślenice

Nazwa:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa

Informacje:

00 48 510 132 396

CPIP

Centrum promowania uczenia się

przez całe życie

CPIP jest organizacją pozarządową zbudowaną wokół idei uczenia się przez całe życie jako instrumentu rozwoju społeczności. Pracujemy od 2006 roku z różnymi grupami docelowymi, które łączy potrzeba i pragnienie uczenia się. Wdrażamy projekty europejskie, które promują aktywne obywatelstwo i demokratyczne podejście w dostępie do zasobów edukacyjnych, dla uczniów z niskimi umiejętnościami, z odległych obszarów, lub tych, którzy mają duży dystans do nauki i edukacji. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, pracujemy poprzez badania partycypacyjne, proces koprodukcji, podejście do projektowania i myślenia oraz oddolne zaangażowanie w proces współdecydowania. Ponadto CPIP współpracuje na poziomie europejskim, będąc częścią trzech sieci i koordynując jedną z nich.

Specjalizujemy się w tworzeniu, wspólnie z młodzieżą i dorosłymi, gier edukacyjnych, instrumentów i europejskich doświadczeń edukacyjnych. Reprezentując naszych użytkowników końcowych, zaangażowaliśmy ponad 200 wolontariuszy w ponad 70 wdrożonych projektach. CPIP promuje kulturę „uczenia się przez całe życie” poprzez aktywne zaangażowanie członków społeczności w rozwój spójnej strategii wdrażania koncepcji i praktyki uczenia się przez całe życie.

Wizja CPIP jest wizją europejską. Edukacja przekracza granice wieku naukowego, a kształcenie jest stylem życia, który wykracza poza mury wyspecjalizowanej instytucji. Mając to na uwadze, zespół CPIP promuje podstawową koncepcję dla naszego istnienia jako specjalistów aktywnych w budownictwie europejskim: kształcenie ustawiczne.

Misją CPIP jest propagowanie idei uczenia się przez całe życie i stwarzanie możliwości dla każdego.

Rola w projekcie “YSS”

Naszą rolą jest bycie regionalnym biegunem nauki dla zachodniego regionu Rumunii i dostosowanie procesu uczenia się do specyficznych potrzeb uczniów, których reprezentujemy. Pracujemy z młodymi osobami oderwanymi od nauki, pochodzącymi z odległych obszarów wiejskich. CPIP posiada doświadczenie w przyczynianiu się do rozwoju specyficznej treści produktów projektu, jak również w technicznej realizacji projektu.

CPIP będzie prowadził badania na poziomie regionalnym, angażując firmy, przedstawicieli zatrudnienia, regionalnych interesariuszy i co najważniejsze samą młodzież. Będziemy również zaangażowani we współtworzenie materiałów szkoleniowych, wspierając profesjonalistów w dziedzinie nauczania, aby byli mentorami dla młodzieży w ich ścieżkach edukacyjnych. Będziemy koordynować tworzenie i rozwój 3 lokalnych centrów kształcenia i wspierać ich aktywną rolę w lokalnych społecznościach.

CPIP, jako partner beneficjent, będzie kierował jednym z pakietów roboczych (WP5) projektu i przyczyni się do realizacji działań programowych zaplanowanych przez organizatora projektu. Nawiąże partnerstwo z lokalnymi władzami z obszarów wiejskich w okręgach Timis i Caras Severin (zachodnia część Rumunii) i zaangażuje niezbędną liczbę młodych ludzi w działania projektu. Ponadto CPIP opracuje program szkoleniowy „Motywacja do aktywnego życia” w ramach programu nauczania Umiejętności Życia Codziennego, a także MOOC 3 – Rozwój usług społecznych (2-godzinny MOOC dla PES na temat tego, jak stworzyć „Ścieżkę poprawy zatrudnienia i świadomości społecznej poprzez pracę społeczną dla NEET 25-29″).

Wdrożenie Projektu “YSS”

CPIP przejmie odpowiedzialność za wdrożenie programu Young Service Steward w trzech lokalizacjach w Rumunii.

Berzasca, Caraș Severin County

Nazwa:

Municipality of Berzasca

Informacje:

Berzasca nr. 282, jud. Caras-Severin, cod postal 327025

 

Coșteiu, Timiș County

Nazwa:

NGO Educatia la sat

Informacje:

jud. Timiș.  Sat Coșteiu, com. Coșteiu
Str. Crizantemelor Nr. 74

 

Măciuca, Vîlcea County

Nazwa:

NGO Tineri Ambițioși

Modus foundation

Fundacja na rzecz połączenia opieki społecznej i technologii cyfrowych

Fundacja Modus została założona w 2005 roku jako organizacja non-profit zarejestrowana na Węgrzech. Od początku istnienia celem Modusa jest odgrywanie aktywnej i profesjonalnej roli w modernizacji i ulepszaniu węgierskiego systemu opieki społecznej.

Naszą misją jest zachęcenie obywateli do prowadzenia aktywnego i zdrowego życia. Zostanie to osiągnięte poprzez zwiększenie możliwości profesjonalnego personelu, wolontariuszy i aktywnych obywateli. Modus wprowadzi wszystkie odpowiednie technologie cyfrowe, które skutecznie mogą poprawić sytuację zdrowotną ludzi i połączenie z profesjonalnym systemem opieki zdrowotnej, do rodziny i przyjaciół oraz wolontariuszy.

Rola w projekcie YSS

Modus stworzy warunki do lokalnego wdrożenia, ustanowi lokalne centra wdrażania, przygotuje i zaangażuje specjalistów do lokalnego wdrożenia, poinformuje i zaangażuje grupę docelową do pilotażu modelu, który zostanie opracowany w ramach projektu. Biorąc pod uwagę bogate doświadczenie firmy Modus w zakresie usług opiekuńczych, Modus będzie odgrywał główną rolę w rozwoju zawodowym komponentu usług opiekuńczych „YSS”

Wdrożenie projektu Young Service Steward

Fundacja MODUS przejmie odpowiedzialność za realizację projektu YSS w dwóch lokalizacjach na Węgrzech.

Hodász

Nazwa:

Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület (SZAFI)

 

Újfehértó

Progress Consult Ltd.

Duńsko-Węgierska Spółka Rozwoju

Misją naszej firmy jest bycie aktywnym, niezawodnym i innowacyjnym dostawcą rozwiązań w zakresie uczenia się przez całe życie i rozwoju podstawowych umiejętności zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Strategicznym celem firmy Progress jest dostarczanie rozwiązań w zakresie uczenia się i budowania potencjału w celu budowania zdolności na rynku pracy, który stale potrzebuje nowych kompetencji i umiejętności, oraz zapewnienie ludziom skutecznego dostępu (cyfrowego lub analogowego) do odpowiednich umiejętności i kwalifikacji.

Nasza firma jest zaangażowana w działania związane z uczeniem się przez całe życie i podstawowymi umiejętnościami od 2009 roku. Wcześniej organizacja koncentrowała się na poprawie usług socjalnych, rozwoju społecznym i reformach instytucjonalnych dla grup defaworyzowanych i długotrwale bezrobotnych.

Nasza firma rozpoczęła swoją działalność na Węgrzech w 1998 roku. W ostatnich latach Progress rozszerzył swoją działalność na inne kraje w regionie i uczestniczy w kilku innowacyjnych programach w dziedzinie kształcenia dorosłych z partnerami z całej Europy. Od 2010 roku Progress jest aktywnym i założycielskim członkiem Europejskiej Sieci Umiejętności Podstawowych. Od 2013 r. zgromadzenie ogólne EBSN wyznaczyło Progress do zarządzania organizacją i funkcjonowaniem sieci poprzez pełnienie funkcji sekretariatu EBSN.

Rola w YSS Projekt

Zarządzanie postępami koncentrowało się na jasnym podziale zadań ustalonym przez partnerów oraz na regularnym dialogu na temat postępów programu i zapewnieniu jakości działań i wyników.

Odpowiedzialność za konkretne zadania/pakiety robocze jest przydzielana poszczególnym partnerom zgodnie z ich wiedzą fachową. Ogólna odpowiedzialność za zarządzanie projektem i jego realizację spoczywać będzie na Progress Consult. Ponadto Progress będzie odpowiedzialny za opracowanie narzędzia do oceny kompetencji cyfrowych i zorganizuje dwie międzynarodowe konferencje komunikacyjne.

Wdrożenie Projektu “Young Service Steward”

Progress będzie odpowiedzialny za wdrożenie programu Young Service Steward w jednej lokalizacji na Węgrzech.

Kecskemét

Nazwa:

Hírös Cédrus Egyesület

 

Prios Kompetanse

Prios Kompetanse AS (Prios) jest korporacją opartą na badaniach, działającą w Steinkjer w środkowej Norwegii. Główne zadania to zarządzanie projektami, doradztwo biznesowe, procesy innowacyjne, szkolenia i rozwój oprogramowania. Prios jako centrum badawcze ma na celu wdrażanie idei uczenia się przez całe życie, wspieranie i prowadzenie projektów rozwojowych. Centrum jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje talenty, odświeżyć wiedzę, ulepszyć swój biznes, potrzebują nowych lub lepszych narzędzi cyfrowych lub mają pomysły, które potrzebują wsparcia, aby je zrealizować.

W skrócie przedstawiamy główne sektory i inicjatywy, w których Prios działa:

  • Nasze działania edukacyjne koncentrują się na dorosłych uczniach i usługach rynku pracy w ramach szkoleń podstawowych umiejętności, VET, szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i szkoleń dostosowanych do potrzeb firm.
  • Nasz dział oprogramowania wspiera nasze działania edukacyjne, jak również rozwija nowe rozwiązania cyfrowe w oparciu o prośby i potrzeby w różnych projektach, w których uczestniczymy. Stworzyliśmy i jesteśmy właścicielem koncepcji Follow-Up®.
  • Nasza działalność konsultingowa wspiera naszych klientów biznesowych głównie w zakresie wewnętrznych procesów innowacyjnych, procesów HR, doradztwa ekonomicznego i usprawnień zarządzania.

Prios bierze na siebie odpowiedzialność społeczną w lokalnym społeczeństwie, zapraszając młodzież i młodych dorosłych NEET z zainteresowaniami cyfrowymi do naszych obiektów i dając im darmowe szkolenie w zakresie programowania i pracy, pomagając im spełnić wymagania szkolne lub ubiegać się o pracę programisty. Średnio 6-10 osób NEET są w trakcie szkolenia w naszych obiektach.

Prios jest członkiem zarówno Europejskiego Forum Kształcenia Technicznego i Zawodowego (EfVET), jak i Europejskiej Sieci Umiejętności Podstawowych (EBSN).

Rola w YSS Projekt

Prios jest partnerem eksperckim w projekcie YSS. Do głównych zadań Prios należy wspieranie partnerów projektu w ich pracy przy tworzeniu centrów usług, jak również udział w szkoleniach zawodowych.  Prios posiada doświadczenie z lokalnej współpracy w Norwegii pomiędzy różnymi interesariuszami w celu zapewnienia NEETs 360 podejścia do rozwoju osobistego i wspierania ich drogi do znalezienia zatrudnienia.

Skip to content